Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

  Rekisterinpitäjä on: Tmi FysioTirri
  Y-tunnus 2597975-3
  Riistapolku 4 a 16, 02120 Espoo, 045-1356178

  Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
  Sanna Tirri
  tirrisanna@gmail.com, 045-1356178

 2.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät

  Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.  Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.

  Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää myös palveluiden markkinointiin. Kuluttaja-asiakkaan tapauksessa sähköinen suoramarkkinointi edellyttää erillistä suostumusta.

  Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä. Tällöin alihankkijan kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

  Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §).  Potilastietoja ei siten luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua suostumusta.

  Säännönmukaisesti potilas- asiakas ym. henkilötietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella: lähettävälle taholle.

  Muut asiakkaasta kerättävät tiedot kuin potilastiedot ja niiden käyttötarkoitus:
  Liikuntapalveluita koskevat tiedot menevät ainoastaan FysioTirrin asiakastietorekisteriin eikä niitä luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja käytetään asiakkuuteen liittyvien asioiden hoitamisessa, asiakasviestinnässä, kurssi-ilmoitusten vastaanottamisessa, laskuttamisessa ja myös sähköisessä markkinoinnissa, mikäli asiakas on antanut siihen luvan ajanvarauskalenterissa. Terveystietoja ja tietoa henkilön muista liikuntaharrastuksista käytetään apuna ohjatessa liikuntaa kyseiselle henkilölle.

  Rekisterin tietosisältö
  Henkilötiedot: Etunimi ja sukunimi
  Yhteystiedot: Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  Mahdolliset yrityksen tiedot: Nimi, Y- tunnus, sähköpostiosoite
  Liikuntapalveluihin liittyvät terveystiedot ja muut liikuntaharrastukset.

  Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot on saatu asiakkailta itseltään kurssi- ilmoittautumisten yhteydessä, sähköpostitse, alkulomakkella tai kurssilla/tunnilla.
  Tietoja ei luovuteta FysioTirrin eikä sen ulkoistaman tilitoimiston ulkopuolelle.

 3. Henkilötietojen säilytysaika

  Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttää. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

  Muiden kuin terveydenhuollon palveluiden osalta (tuotemyynti/kuntosaliasiakkuus) säilytysaika tai säilytysajan määräytymisperuste merkitään tähän. Säilytysaika määräytyy käyttötarpeen mukaan. Kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.

 4. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto jonka käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

  Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain edellyttämiä henkilötietoja.

 5. Oikeus peruuttaa suostumus

  Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan lakiin. Mikäli (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.
  Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tai lainsäädännössä tarkoitettu peruste.

 6.  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

 7. Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys

  Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Potilaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Mikäli potilastietoja tallennetaan lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon, informoidaan siitä erikseen.

 8.  Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

  Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 9. Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle

  Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

  Päivitetty 24.5.2018